Yaz Okulu Yönetmeliği
Erciyes Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği

Amaç ve Kapsam
MADDE 1 – (Başlığıyla birlikte değişik: RG-17/06/2006-26201)
Bu Yönetmeliğin amacı, Erciyes Üniversitesinin Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri hariç diğer fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında;
a) Öğrencilerin eğitim-öğretim olanaklarından yaz aylarında da yararlanmalarını sağlayarak Erciyes Üniversitesinde eğitim-öğretimin verimliliğini artırmak,
b) Öğrencilere güz ve bahar yarıyıllarında başarısız oldukları dersler ile alamadıkları dersler için yeni bir olanak sağlayarak derslerdeki yığılmaları önlemek,
c) Yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim ve araştırma kurumlarında çalışan ve ancak yaz aylarında uygun zamanları olan öğretim elemanlarından ders, seminer, kurs ve benzeri etkinlikler yoluyla yararlanmak,
ç) Diğer yüksek öğretim kurumlarındaki öğrencilerin Erciyes Üniversitesinin eğitim-öğretim olanaklarından yararlanmalarını sağlamak,
d) Başarılı öğrencilerin daha kısa sürede mezun olabilmelerini sağlamak,
e) Öğrencilere düşük notla geçtikleri derslerde notlarını yükseltme imkanı sağlamaktır.
Dayanak
MADDE 2 – (Başlığıyla birlikte değişik: RG-17/06/2006-26201)
Bu Yönetmelik; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine, 14 üncü maddesine ve Ek 26 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Derslerin Açılması
MADDE 3 – (Değişik: RG-17/06/2006-26201)
Yaz okulunda açılması öngörülen lisans ve ön lisans dersleri ilgili bölüm başkanlığının; lisansüstü dersler ise ilgili anabilim dalı başkanlığının teklifi, birim kurullarının kararı ve Senatonun onayı ile açılır.
Yaz Okulu Ücreti
Madde 4 — Öğrencilerden alınacak Yaz Okulu Ücreti, Bütçe Uygulama Talimatı ile Maliye Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulunun konu ile ilgili kararları göz önünde bulundurularak Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
Öğretim elemanlarına ödenecek ders ücreti ise 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci maddesi hükümleri ile Bütçe Uygulama Talimatı, Maliye Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulunun konu ile ilgili kararları göz önünde bulundurularak, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
Öğrenim Süresi
MADDE 5 – (Değişik: RG-17/06/2006-26201)
Yaz okulunda eğitim-öğretim süresi altı haftadır. Bu süreyi izleyen hafta içinde yaz okulu final sınavları yapılır. Yaz okulunda açılan her ders için, güz veya bahar yarıyıllarında yapılan toplam ders saati sayısı kadar ders yapılır.
Yaz okulunda geçen süre normal eğitim-öğretim süresinden sayılmaz. Azami kanuni öğrenim süresini izleyen güz yarıyılı başında dolduracak öğrenciler de yaz okulundan yararlanabilirler.
Açılacak Dersler
Madde 6 — Normal eğitim-öğretim yarıyıllarında açılması gereken dersler, hiçbir şekilde yaz okuluna ertelenemez.
a) Yaz okulu eğitim-öğretim planları, ilgili birimin teklifi ile en geç bahar yarıyılı ders bitiminden bir ay önce Senato tarafından onaylanır.
b) Yaz okulu, bahar yarıyılı sonu sınavlarının tamamlanmasından en erken iki hafta sonra başlar.
c) (Değişik: RG-18/07/2014-29064) Yaz okulunda ders almak öğrencinin isteğine bağlıdır. Öğrenciler öncelikle tekrarlamak zorunda oldukları dersleri almak kaydıyla, bir yaz döneminde toplam 20 AKTS veya 12 ders saatini geçmemek üzere en çok dört ders alabilirler. Bu toplama; zorunlu, seçmeli, ortak zorunlu ve benzeri bütün dersler dahildir. Yaz okulundan yararlanan öğrencilerin dersleri belirlenirken genel not ortalaması şartı aranmaz.
d) Yaz okulunda açılan derslere kayıt işlemi, ön kayıt ve kesin kayıt olarak iki aşamalıdır. Ön kayıt ve kesin kayıt işlemleri yaz okulu dersleri başlamadan önce, ilgili birim Yönetim Kurulunca belirlenen tarihler arasında yapılır.
e) Yaz okulunda kesin kayıttan sonra ders ekleme, değiştirme veya bırakma işlemi yapılamaz.
f) (Değişik: RG-18/07/2014-29064) Öğrenciler, Erciyes Üniversitesinde açılmamış olmak ve bir dönemde en fazla 16 AKTS veya 9 ders saati sınırını aşmamak koşuluyla, Üniversite Yönetim Kurulunun belirlediği diğer üniversitelerin yaz okulunda veya yaz döneminde açılan dersleri de alabilirler. Lisans öğrencileri öğrenim süresi boyunca başka üniversitelerin yaz okulundan en fazla 40 AKTS veya 24 ders saati, ön lisans öğrencileri en fazla 24 AKTS veya 16 ders saati, lisansüstü öğrencileri ise en fazla 16 AKTS veya 9 ders saati ders alabilirler. Diğer üniversitelerden alınan ve başarılı olunan derslere ST harf notu verilir. Başarısız olunan derslerin öğrenci not durum belgelerine işlenmesi ise, Erciyes Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ile Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.
g) Yaz okulunda bir dersin açılabilmesi için gerekli öğrenci sayısı her yıl Senato tarafından belirlenir.
h) Her ders için en az bir ara sınavı yapılır. Haklı ve geçerli bir nedenle ara sınava katılamayan öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilir.
ı) (Değişik: RG-18/07/2014-29064) Yatay ve dikey geçişle gelen ve İntibakları yapılan öğrenciler de yaz okulundan ders alabilir.
Öğretim Elemanları
Madde 7 — Yaz okulunda ders vermek isteğe bağlıdır.
Derslere Devam
Madde 8 — Öğrenciler, daha önce aldıkları derste devam şartını sağlamış olsalar bile, yaz okulunda aldıkları derslere devam etmek zorundadırlar. Devam şartını sağlamayan öğrenci final sınavına giremez. Yaz okulunda elde edilen derslere devam hakkı, normal eğitim-öğretim dönemleri için geçerli değildir.
Başarı ve Mezuniyet
Madde 9 — (Değişik: RG- 06/02/2005-25719) Öğrencilerin yaz okulunda aldıkları derslerin notları dersin ait olduğu yarıyılda gösterilir. Yaz okulunda başarılı oldukları derslerle mezun olma hakkı kazanan öğrenciler ilgili öğretim yılının bahar yarıyılı sonunda mezun olmuş sayılırlar, diploma ile çıkış belgeleri buna göre düzenlenir.
Diğer Hükümler
MADDE 10 – (Değişik: RG-18/07/2014-29064) Yaz okulunda eğitim-öğretim, sınav, ölçme ve değerlendirme işlemleri ile bu Yönetmelikte yer almayan diğer hususlarda; yürürlükteki Erciyes Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ile Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri ve Senato kararları uygulanır..
Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik
Madde 11 — 12/12/2002 tarih ve 24961 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erciyes Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 12 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 13 — Bu Yönetmelik hükümlerini Erciyes Üniversitesi Rektörü yürütür.

Adres : Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Melikgazi / KAYSERİ
Telefon : (352) 437 52 79
Faks : (352) 437 59 36
Öğrenci İşleri : (352) 207 66 66 - 10506 / 40003
E-Posta : halilbayraktarerciyes.edu.tr
Copyright © 2013 - 2014 / Tasarım & Programlama: Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Grubu