Eğitim Öğretim Yönergesi
 
 
T.C.
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
HALİL BAYRAKTAR SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEK OKULU MÜDÜRLÜĞÜ
 
YÜKSEKOKUL KURUL KARARI
07.06.2013                                                                                                            2013/02            
2013.06.08
 “Erciyes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği “ 04.03.2013 tarih ve 28577 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan değişiklikler nedeniyle, Yüksekokulumuz Eğitim-Öğretim Yönergesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesine ve Yönergenin en son haliyle Üniversitemiz Senatosuna arzına oybirliği ile karar verildi. 
 
Değişiklikler
Eski
Yeni
Ders Alma 15 inci maddesinin d) fıkrası
d) Birinci sınıf öğrencileri üst yarıyıldan ders alamazlar.  Genel not ortalaması 2.00-4.00 arasında olan öğrenciler üst yarıyıldan olmak kaydıyla, her yarıyılda azami ders yükü kadar ders alabilirler.
Genel not ortalaması 1.00-1.99 arasında olan öğrenciler, azami ders yükünün en fazla %75’i kadar ders alabilirler. Genel not ortalaması 1.00’ın altında olan öğrenciler ise azami ders yükünün en fazla %50 si kadar ders alabilirler.
d) Birinci sınıf öğrencileri ile genel not ortalaması 2.00’ın altında olan öğrenciler üst dönemlerden ders alamazlar. Genel not ortalaması 1.00-1.99 arasında olan öğrenciler, azami ders yükünün en fazla %75’i kadar ders alabilirler. Genel not ortalaması 1.00’ın altında olan öğrenciler ise, azami ders yükünün en fazla %50’si kadar ders alabilirler.
Ders Alma 15 inci maddesinin f) fıkrası
f) Öğrencilerin ders yükleri saat cinsinden belirlenir. Bir öğrencinin her yarıyılda alabileceği normal ders yükü, kayıtlı olduğu yarıyılın eğitim planında yer alan derslerin saat cinsinden toplamıdır. Bir öğrencinin her yarıyılda alabileceği haftalık azami ders yükü haftada 40 saati geçemez. Azami ders yüküne; zorunlu, seçmeli, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil, Mesleki Yabancı Dil, Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar, ders niteliğinde olan yıl içi projeleri, bitirme ödevi, bitirme tezi ve benzeri gibi haftalık ders dağıtım programında yer alan bütün dersler dahildir.
f)  Bir öğrencinin her dönemde alabileceği haftalık azami ders saati 40’dır. Aynı şekilde değişim programları kapsamında diğer yükseköğretim kurumlarına giden öğrencilerin gittikleri üniversitelerde aldıkları derslerle kendi birimlerinde aldıkları derslerin toplamı da kırk saati geçemez. Azami ders saatlerine; zorunlu ve seçmeli dersler ile ders niteliğinde olan yıl içi projeleri, bitirme ödevi, bitirme tezi ve benzeri haftalık ders programında yer alan bütün dersler dâhildir.
 
Ders Alma 15 inci madde
_
 
i) Öğrencilerin değişim programlarından aldığı derslerin, kredileri de gözönünde bulundurularak Yüksekokulumuzdan almak zorunda oldukları derslerden hangisinin karşılığı olarak sayılacağına yönetim kurullarınca karar verilir. Ayrıca yurt dışında alınan ve başarılı olunan ders/dersler kredi karşılığı ile birlikte yurt dışındaki orijinal isim ve kodları ile transkriptlerde yer alır.
 
Başarılı ve Üstün Başarılı Öğrenciler Madde 17
Başarılı ve Üstün Başarılı Öğrenciler
Madde 17- Genel ve dönem not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler başarılı sayılırlar. Bu öğrencilerden bir dönem sonunda en az normal ders yükü ile, o dönemin not ortalaması 3.00-3.49 arasında olanlar dönem onur öğrencisi, 3.50-4.00 arasında olanlar üstün onur öğrencisi sayılırlar. Bu öğrencilerin listesi her dönem sonunda ilan edilir.
Başarılı ve Üstün Başarılı Öğrenciler
Madde 17- Kayıt yaptırdığı tüm dersleri geçmiş olmak şartıyla, genel ve dönem ortalaması 2.00 olan öğrenciler başarılı sayılırlar. Öğrencinin başarı sıralaması genel not ortalamasına göre hesaplanır. Bu öğrencilerden bir dönem sonunda en az normal ders yükü ile o dönemin not ortalaması 3.00-3.49 arasında olanlar dönem onur öğrencisi, 3.50-4.00 arasında olanlar ise üstün onur öğrencisi sayılırlar. Bu öğrencilerin listesi her dönem sonunda ilan edilir.
Sınavlar  Madde 19-  g) fıkrası
g) Azami ders yükü sınırları içinde kalmak şartıyla öğrenciler, notlarını yükseltmek üzere her yarıyılda başarılı oldukları derslere yeniden kaydolarak sınavlarına girebilirler. Bu durumda en son alınan not geçerli sayılır.
 
 
 
g) Azami ders yükü sınırları içinde kalmak şartıyla öğrenciler, notlarını yükseltmek üzere her dönem başında başarılı oldukları derslere yeniden kaydolarak o dersin sınavlarına girebilirler. Ayrıca yarıyıl sonu sınavı sonucunda başarılı olan öğrenciler not yükseltmek amacıyla bütünleme sınavına girebilirler. Her iki durumda da en son alınan not geçerli sayılır. Not yükseltmek için sınava girmek isteyen öğrenciler, o dersin bütünleme sınavının yapılacağı tarihten en az üç gün önce ÖBİSİS’ten sınava gireceklerini belirtmek zorundadırlar. Aksi durumda sınava giremezler, sınava girseler dahi sınavları geçersiz sayılır.
 
 
Sınavlar Madde 19
-
i) Bütünleme sınavlarından sonra devamını almış olmak kaydıyla dönemine bakılmaksızın mezun olabilmek için tek dersi kalan (ders hükmünde olmayan bitirme ödevi, bitirme tezi, staj ve hazırlık sınıfı hariç) öğrencilere tek ders sınav hakkı verilir.”
 
Yaz Uygulamaları İlkeleri Madde 22- b) fıkrası
b-Yaz  Uygulamalarının  Süresi ve Dönemi
 Yaz uygulamalarının başlangıç ve bitiş tarihleri Yüksekokul Kurulu tarafından akademik takvime bağlı olarak belirlenir. Yaz uygulamaları eğitim-öğretim programlarında belirtilen sürelere göre yapılır. Yaz uygulamaları günde 8 saatten haftada 40 saat , 2.yarıyılın sonunda 30, 4. yarıyıl sonunda 20 iş günüdür.
 
b-Yaz  Uygulamalarının  Süresi ve Dönemi
 Yaz uygulamalarının başlangıç ve bitiş tarihleri Yüksekokul Kurulu tarafından akademik takvime bağlı olarak belirlenir. Yaz uygulamaları eğitim-öğretim programlarında belirtilen sürelere göre yapılır. Yaz uygulamaları günde 8 saatten haftada 40 saat olmak üzere 2. yarıyıl  ve 4. yarıyıl sonunda 15 iş günüdür.
 
Kredi Hesabı Madde 25
 
Madde 25- Eğitim-öğretim faaliyetlerinin kredi değerleri aşağıda gösterildiği şekilde hesaplanır:
a) Bir yarıyıl süreyle verilen teorik derslerin programlanmış haftalık bir saati bir kredidir.
b) Bir yarıyıl süreyle programlanmış ders uygulamaları, laboratuar, bitirme tezi, ödevi veya projesi ve atölye dersleri gibi uygulamalı derslerin iki saati bir kredi ve bir yarıyıl devam eden seminerlerin dört saate kadarı bir kredi sayılır.
c) Öğrencinin yapacağı stajlar kredi ve ders saati hesabında dikkate alınmaz.
 
Madde 25- Eğitim-öğretim faaliyetlerinin kredi değerleri, Yüksekokul kurul kararı ve Senatonun onayı ile bir dersin hedeflenen öğrenme çıktılarını kazandırmak amacıyla planlanan öğrenim aktivitelerini başarıyla tamamlamak için gerekli zamanı temel alarak belirlenen iş yüküne dayalı olarak tespit edilir. 
 
Kayıt Silme ve Sildirme Madde30 –a) fıkrası
a) Yürürlükte olan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre Üniversiteden çıkarma cezası alması,
 
a) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de  yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre Üniversiteden çıkarma cezası alması.
 
Yürürlülük Madde 33-
Madde 33- Bu yönerge 2012-2013 eğitim- öğretim yılında başlamak üzere Üniversite Senatosunca  kabulünden itibaren yürürlüğe girer.
Madde 33- Bu yönerge 2013-2013 eğitim- öğretim yılı 1. Sınıfa kaydolan öğrencilerden başlamak üzere Üniversite Senatosunca  kabulünden itibaren yürürlüğe girer.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ERCİYES ÜNIVERSİTESİ
HALİL BAYRAKTAR SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ 07.06.2013
 
Amaç
Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Erciyes Üniversitesi Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu eğitim-öğretimi ile kayıt, sınav ve değerlendirme esaslarını düzenlemektir.
 
Dayanak
Madde 2- Bu yönerge,  15.06.2012 tarih ve 28324 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “ Erciyes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ”  esas alınarak  hazırlanmıştır.
Bu Yönerge' de açıklanmayan hususlarda Erciyes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim  Yönetmeliği hükümleri, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Yükseköğretim Kurulu'nun ilgili madde hükümleri ve ilke kararları uygulanır.
Kapsam
Madde 3- Bu yönerge hükümleri Erciyes Üniversitesi Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu önlisans öğretimini içerir.
Tanımlar
Madde 4- Bu Yönergede ifade edilen terimlerin  tanımları aşağıda gösterilmiştir:
a) Kurul : Yüksekokul kuruludur.
b) Yönetim Kurulu : Yüksekokul yönetim kuruludur.
c) Danışman : Öğrencilerin eğitim, öğrenim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere Yüksekokul Müdürü  tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,
d) Ders Kredisi : Bir kredi, bir yarıyıl içinde haftada bir saatlik teorik ders, 1-4 saatlik seminer, 2 saatlik laboratuvar (atölye veya klinik) çalışmasını,
e) Ön Şartlı Ders : Alınabilmesi için alt yarıyıl veya yıllarda yer alan derslerden bir veya birkaçının başarılması şartı ile ön şartlı dersler ve ön şartlar ilgili kurulun kararı ve Senatonun onayını,
f) Ortak Zorunlu Ders : 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun değişik 5 inci maddesinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve yabancı dil derslerini ifade eder.
 
Eğitim- Öğretime Başlama  Tarihi
Madde 5- Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda eğitim-öğretim yılına başlama  tarihi,  üç dönemi aşmamak üzere yıl içinde kaç döneme ayrılarak sürdürüleceği, Yükseköğretim Kurulunun bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak Üniversite Senatosu tarafından belirlenir.
Öğrenim Süresi
Madde 6- Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda eğitim-öğretim yarıyıl esasına göre düzenlenir. Ancak, Yönetim Kurulu bir dersin iki yarıyıl okutulmasına karar verebilir. Bir eğitim-öğretim yılı güz ve bahar yarıyılı olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. 
Bir yarıyıl dönem sonu sınavlarını da kapsamak üzere en az on yedi haftadır. Bu süre, Yüksekokul Kurulunun teklifi ve Üniversite Senatosunun kararıyla artırılabilir.
a) Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda eğitim-öğretim süresi, 4 yarıyıl  (2 yıl) dır.
b)Kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın azamî dört yıl, yıl içinde mezun olamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen şartlara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek şartı ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder. Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri ile izinli sayılan öğrencilere verilen ilave süre azamî öğrenim süresinden sayılmaz.
Üniversiteye Kayıt
Madde 7- Yüksekokula Kayıt İçin Aşağıdaki Şartlar Aranır
a)Lise veya  dengi meslek lisesi mezunu olmak (yabancı ülke liselerinden alınan diplomaların denkliğinin Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanması gerekir).
b)Yüksekokula kayıt işlemi adayın bizzat kendisi tarafından yaptırılır. Ancak haklı ve geçerli mazeretleri olanların kayıtları yakınları tarafından da yaptırılabilir.
c)Yüksekokulun İlk ve Acil Yardım Programına alınacak öğrencilerin, Üniversitelerin Tıp Fakültelerinden, sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını belgeleyen rapor almaları; program  gereği 2. sınıfta araç kullanmalarının zorunlu olması sebebiyle kayıt tarihinde 17 yaşını tamamlamış  olmaları; erkek öğrencilerde 1.65 m’den, kız öğrencilerde 1.60 m’den kısa olmamak, boy  uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından  en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlığında olmak; kurtarma  ve taşıma işlerinde iki kişilik bir ekipte çalışırken sedyedeki bir hastayı ekip arkadaşı ile birlikte  taşıyabilecek beden ve fizik yeterliliğine sahip olmaları gerekmektedir.
Kayıt Yeniletme
Madde 8- Kayıt yeniletme ve ders alma işlemleri, eğitim-öğretim yarıyılı başında Senatonun belirleyeceği tarihler arasında ilk hafta içinde yapılır.
a) Haklı ve geçerli nedenlerle bu süreler içinde kaydını yeniletemeyen öğrenciler Senatonun belirleyeceği sürenin sonuna kadar Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne başvurmak zorundadırlar. Başvurular, Yönetim Kurulunca karara bağlanır.
b) Belirlenen süreler içinde kaydını yeniletmeyen öğrenciler, o yarıyıl veya yılda derslere devam edemez ve sınavlara giremezler. Herhangi bir şekilde, kayıt olmadığı dersin sınavına girdiği anlaşılan öğrencinin notu geçersiz sayılır.
c) Kayıt yenilenmemesi nedeniyle kaybedilen süreler, kanunda belirtilen öğrenim süresinden sayılır. Öğrenciler, Yönetim Kurulunca kabul edilmiş haklı ve geçerli bir mazereti olmadıkça, kayıt yeniletme işlemini bizzat kendileri yaptırmak zorundadırlar.
d) Yüksekokul Müdürlüğü tarafından istenebilecek belgeleri düzenleyip yetkililere verdikleri taktirde kayıtları yenilenir.
e) ) Kayıt yenileme süresi içinde; birinci yıl öğrencileri açılan tüm dersleri, diğer öğrenciler ise öncelikle başarısız oldukları ve daha önce almaları gerekip de alamadıkları dersleri almak zorundadırlar. Öğrenciler, azamî ders yükü sınırı içinde kalmak şartıyla aldıkları dersleri, kayıt yenileme süresi içinde değiştirebilir, sildirebilir veya yeni ders alabilirler.

Eğitim-Öğretim Planları

Madde 9- Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokul’ unda ders geçme ve kredi sistemi uygulanır. Yüksekokul Kurulu, her yıl  bir sonraki eğitim öğretim yılının teorik ve uygulamalı dersleri ile bitirme tezi, bitirme ödevi, proje ve yaz uygulamalarını gösteren eğitim-öğretim planlarını belirleyerek  en geç Mayıs ayı sonuna kadar  Rektörlük makamına sunar. Eğitim-öğretim planları Üniversite Senatosunun onayından sonra yürürlüğe girer.
 
Dersler
Madde 10- Programda yer alan dersler; zorunlu, seçmeli, ön şart ve ön şartlı olmak üzere dört gruba ayrılır. Zorunlu dersler öğrencinin almak ve başarılı olmak zorunda olduğu derslerdir.Seçmeli dersler, öğrencinin belirli ders grupları içinden seçmek durumunda olduğu derslerdir. Biriminde, bulunduğu bölüm veya program dışından veya Üniversitenin diğer birimlerinden alabileceği derslere de serbest seçmeli dersler denir. Öğrencinin kayıtlı olduğu bölüm veya program dışındaki birimlerden alacağı dersler, içerik ve kredileri dikkate alınarak, Yönetim Kurulunca belirlenir.
Bir derse kaydolmak için bazı ders veya derslerden başarılı olma şartı aranabilir. Bir derse kaydolunması için o dersin başarılmış olması şartı aranan derse ön şart dersi, kaydolunması bir ön şart dersin başarılmasına bağlı olan derse de ön şartlı ders denir. Ön şart ve ön şartlı derslerle ilgili esaslar, Senato tarafından belirlenir ve ön şart veya ön şartlı dersler eğitim öğretim planlarında gösterilir.
Akademik Danışmanlık
Madde 11- Öğrencilerin eğitim-öğretim, kişisel ve yönetimle ilgili sorunlarının çözümüne yardımcı olmak ve öğrencileri yönlendirmek üzere, öğretim yılı başlamadan önce program sorumlularının önerisi ve Yönetim Kurulu kararıyla öğretim elemanları arasından akademik danışmanlar görevlendirilir. Akademik danışmanlar, sorumluluklarına verilen öğrencilerin kayıt yeniletme, ders seçme ve  mezuniyet gibi işlemler yanında diğer sorunlarının çözümüne de yardımcı olmak üzere öğrenim süresi boyunca haftada iki saat zaman ayırırlar. Bu iki saatlik faaliyet, birimlerin eğitim planlarında iki saatlik kredisiz uygulamalı bir ders olarak yer alabilir.
Program Sorumlusu ve Görevleri
Madde 12 - Yüksekokul Müdürü, Yüksekokulun kadrolu öğretim elamanları arasından her programa bir program sorumlusu tayin eder. Ancak, Yüksekokul kadrolu öğretim elemanları arasında program sorumlusu olacak uygun branşta öğretim elamanı yoksa, Üniversiteye bağlı diğer fakülte ve yüksek okul öğretim elamanları arasından, Müdür' ün teklifi ve Rektör' ün oluru ile program sorumlusu görevlendirebilir. Program sorumlusunun görev süresi 3 yıldır. Program sorumlusu, programın her düzeydeki eğitim-öğretim ve araştırmalarından ve programla ilgili her türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesinden, kaynakların etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamaktan sorumludur.
Yabancı Dil, Yeterlik ve Muafiyet Sınavları
Madde 13-Yabancı dil dersinden muaf olmak isteyen birinci sınıf  öğrencileri,  Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından açılacak yabancı dil muafiyet sınavı girebilirler.
 
Ders Muafiyeti
Madde 14- Yüksekokula ilk defa kayıt yaptıran öğrenci, ilk iki hafta içinde daha önceki yüksek öğretim kurumlarında almış ve başarmış olduğu dersler için önceki yükseköğretim kurumundan ayrılış tarihi üzerinden iki yıldan fazla süre geçmemiş olmak şartıyla muaf olmak isteği ile başvurabilir.
Yönetim Kurulu öğrencinin önceden başardığı dersleri değerlendirerek hangilerinden muaf tutulacağını karara bağlar.
Yönetim kurulunca muafiyeti  kabul edilen dersleri öğrenci başarmış sayılır. Muaf  sayılan dersin, öğrencinin geldiği birimdeki başarı notu, sorumluluğu ortadan kalkan dersin başarı notu olarak değerlendirilir. Üst yarıyıla intibakı yapılan öğrencinin bu intibak sonucu devam etmemiş olduğu yarıyıl/yıllar öğrenim süresine sayılır.
Açık öğretim ve benzeri programlarda başarılan derslerin muafiyeti istenemez.
Ders muafiyeti  isteğinde bulunan öğrenciler, başvuru  dilekçelerine ek olarak aşağıdaki belgeleri de birlikte verirler:
a) Muafiyeti istenilen derslerin adları, başarı notu ve ders kredisini belirten belgenin onaylı örneği,
b) Muafiyeti  istenen derslere ait dersin başarıldığı  kurumdan alınan onaylı ders içerikleri.

Ders Alma

Madde 15- Öğrenciler, kayıt yeniletme süresi içinde internet aracılığı ile alacakları dersleri belirlerler. Kayıt yeniletme işlemi danışmanın onayından sonra kesinleşir.
a) Kayıt yeniletme süresi içinde Birinci yıl öğrencileri, açılan tüm dersleri ve diğer öğrenciler ise öncelikle başarısız oldukları veya daha önce almaları gerekip de alamadıkları dersleri  almak zorundadırlar. Öğrenciler, azâmi ders yükü sınırı içinde kalmak koşuluyla ilk kez aldıkları dersleri, kayıt yeniletme süresi içinde değiştirebilir, sildirebilir veya yeni ders alabilirler.
b) Eğitim-öğretim planlarından kaldırılan derslerden başarısız olan öğrenciler, bu derslerin yerine konulan dersleri alırlar, yerine konulan ders yoksa bu derslerden sorumlu tutulmazlar, ancak mezun olabilmeleri için gerekli krediyi tamamlamak üzere yerine başka ders alırlar. 
c) Öğrenciler, süresi içinde ve usulüne uygun olarak kaydolmadıkları derslere devam edemez ve bu derslerin sınavına giremezler. Kaydolmadığı dersin sınavına giren öğrencinin notu iptal edilir.
d) Birinci sınıf öğrencileri ile genel not ortalaması 2.00’ın altında olan öğrenciler üst dönemlerden ders alamazlar. Genel not ortalaması 2.00’ın üstünde olan ve alttan dersi olmayan öğrencilerle alttan dersi olduğu halde genel not ortalaması 2.50’nin üstünde olan öğrenciler en fazla iki üst dönemden olmak kaydıyla, her dönemde azami ders yükünü dolduracak ölçüde ders alabilirler. Genel not ortalaması 1.00-1.99 arasında olan öğrenciler, azami ders yükünün en fazla %75’i kadar ders alabilirler. Genel not ortalaması 1.00’ın altında olan öğrenciler ise, azami ders yükünün en fazla %50’si kadar ders alabilirler. Genel not ortalaması 1.00-1.99 arasında olan öğrenciler, azami ders yükünün en fazla %75’i kadar ders alabilirler. Genel not ortalaması 1.00’ın altında olan öğrenciler ise azami ders yükünün en fazla %50 si kadar ders alabilirler.
e) Aynı zamanda yandal ve çift anadal programına devam eden öğrencilerin haftalık toplam ders saati kırk saati geçemez.
f)  Bir öğrencinin her dönemde alabileceği haftalık azami ders saati 40’dır. Aynı şekilde değişim programları kapsamında diğer yükseköğretim kurumlarına giden öğrencilerin gittikleri üniversitelerde aldıkları derslerle kendi birimlerinde aldıkları derslerin toplamı da kırk saati geçemez. Azami ders saatlerine; zorunlu ve seçmeli dersler ile ders niteliğinde olan yıl içi projeleri, bitirme ödevi, bitirme tezi ve benzeri haftalık ders programında yer alan bütün dersler dâhildir.
g) Gerektiğinde program sorumlusunun isteği, Yüksekokul  Kurulunun teklifi ve Senatonun onayı ile bazı zorunlu dersler her iki yarıyılda da açılabilir. Bulunduğu yarıyıldan farklı bir yarıyılda açılan dersler de açıldığı dönemin ders yüküne dahildir.
h) Öğrenciler Yönetim Kurulu Kararı ile Üniversitenin diğer birimlerinden veya diğer yükseköğretim kurumlarından da ders alabilirler.
i) Öğrencilerin değişim programlarından aldığı derslerin, kredileri de gözönünde bulundurularak Yüksekokulumuzdan almak zorunda oldukları derslerden hangisinin karşılığı olarak sayılacağına yönetim kurullarınca karar verilir. Ayrıca yurt dışında alınan ve başarılı olunan ders/dersler kredi karşılığı ile birlikte yurt dışındaki orijinal isim ve kodları ile transkriptlerde yer alır.
Genel Not Ortalamasının Belirlenmesi
Madde 16- Öğrencilerin genel not ortalamaları aşağıdaki şekilde belirlenir:
a) Bir öğrencinin bir dersten aldığı ağırlıklı puanı, o dersin yerel kredisi ile o dersin başarı notu katsayısının  çarpımıdır. Genel not ortalaması, alınan bütün derslerin ağırlıklı puan toplamının, derslerin yerel kredileri toplamına bölünmesiyle bulunur. Elde edilen ortalama virgülden sonra iki haneli olarak gösterilir.
b) Genel not ortalamasına dahil edilmeyecek dersler Senatoca belirlenir. Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil, Beden Eğitimi veya Güzel Sanatlar derslerinin genel not ortalamasına katılmadığı durumlarda, bu derslerden başarılı olmak için en az CC notunu almak gerekir.
Başarılı ve Üstün Başarılı Öğrenciler
Madde 17- Kayıt yaptırdığı tüm dersleri geçmiş olmak şartıyla, genel ve dönem ortalaması 2.00 olan öğrenciler başarılı sayılırlar. Öğrencinin başarı sıralaması genel not ortalamasına göre hesaplanır. Bu öğrencilerden bir dönem sonunda en az normal ders yükü ile o dönemin not ortalaması 3.00-3.49 arasında olanlar dönem onur öğrencisi, 3.50-4.00 arasında olanlar ise üstün onur öğrencisi sayılırlar. Bu öğrencilerin listesi her dönem sonunda ilan edilir..
Derse Devam ve Yoklamalar
Madde 18- Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır. Devam zorunluluğunun sınırı, teorik derslerde % 70, uygulamalı derslerde ise % 80’  dir. Bu şartları yerine getiremeyen öğrenciler yarıyıl veya yıl sonu sınavlarına giremezler. Öğrencilerin devam durumları, ders sorumlularınca izlenir. İlgili öğretim elemanı devam durumunu gösteren çizelge ile birlikte yoklama listelerini her yarıyıl sonu sınavı döneminden en geç bir hafta önce Müdürlüğe bildirir. Devamsızlık çizelgesi Yüksekokul Müdürlüğünce ilân edilir.
Öğrencilerin alacakları sağlık raporları, derse devam sürelerinin hesabında hiçbir surette dikkate alınmaz.
Bir dersin devamını alıp da başarısız olan öğrencilerin, dersi tekrarlamaları durumunda  yeniden devam şartı aranmaz, ancak uygulamalı derslerden başarısız olan
öğrencilerden yeniden devam koşulu aranabilir.
Sınavlar
Madde 19- Ara sınavları, mazeret sınavları, dönem veya yıl sonu sınavları, bütünleme ve Senatoca belirlenen diğer sınavlar aşağıdaki esaslara göre yapılır:
a) Bu sınavlar; test, yazılı, sözlü, uygulamalı veya yazılı-sözlü, yazılı-uygulamalı ya da yazılı-sözlü-uygulamalı olarak yapılabilir. Sınav şekillerinden hangilerinin uygulanacağına ilgili ders sorumlu öğretim elemanının talebine göre, eğitim-öğretimin başladığı ilk bir ay içinde Yönetim Kurulu karar verir. Yönetim Kurulu kararı ile açıklanmayan dersler test ve/veya yazılı olarak yapılabilir.
b) Öğrenciler, sınav programlarında belirtilen gün, saat ve yerde sınava girmek zorundadır. Öğrencinin girmeyi hak etmediği bir sınava girmesi halinde aldığı not iptal edilir. Öğrenciler, sınavlarda kimlik belgelerini yanlarında bulundururlar.
c) Dinî ve millî bayramlar dışında Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir.
d) Bir ders için her yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Birden fazla ara sınav yapılması ilgili öğretim elemanının talebi Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleşir ve bu sınavlardan biri seminer, ödev, proje ve yarıyıl içi  uygulamalı ders şeklinde de olabilir.
e) Haklı ve geçerli sebeplerle ara sınavına giremeyen öğrencilere Yönetim Kurulunca girme hakkı tanınan sınavlara mazeret sınavı denir. Ara sınavların dışındaki sınavlar için mazeret sınavı hakkı kullanılamaz. 
Mazeret sınavından yararlanmak isteyen öğrencilerin mazeretlerini kanıtlayan belgelerle birlikte, ders yarıyılı bitmeden  ve mazeretin sona ermesinden itibaren en geç yedi gün içinde ilgili birime başvurmaları gerekir. Mazeret sınavı hakkı aynı ders için birden fazla kullanılamaz.
Sağlık mazeretleri gerekçesiyle mazeret sınavlarından yararlanmak isteyen öğrencilerin, tam teşekküllü resmi hastaneler dışındaki sağlık merkezlerinden aldıkları raporları, Erciyes Üniversitesi Aile Hekimliği Merkezine onaylatmaları gerekir.
f) Derse kayıt ve devam şartlarını sağlayan öğrenciler, akademik takvime uygun olarak yarı yıl sonunda açılan, yarı yıl sonu sınavlarına girerler.
g) Azami ders yükü sınırları içinde kalmak şartıyla öğrenciler, notlarını yükseltmek üzere her dönem başında başarılı oldukları derslere yeniden kaydolarak o dersin sınavlarına girebilirler. Ayrıca yarıyıl sonu sınavı sonucunda başarılı olan öğrenciler not yükseltmek amacıyla bütünleme sınavına girebilirler. Her iki durumda da en son alınan not geçerli sayılır. Not yükseltmek için sınava girmek isteyen öğrenciler, o dersin bütünleme sınavının yapılacağı tarihten en az üç gün önce ÖBİSİS’ten sınava gireceklerini belirtmek zorundadırlar. Aksi durumda sınava giremezler, sınava girseler dahi sınavları geçersiz sayılır.
h) Bütünleme sınavları her dönem sonrasında ilgili dönem dersleri için yapılabilir. Bu sınavların yöntemine ve tarihine Yönetim Kurulu Karar verir.
i) Bütünleme sınavlarından sonra devamını almış olmak kaydıyla dönemine bakılmaksızın mezun olabilmek için tek dersi kalan (ders hükmünde olmayan bitirme ödevi, bitirme tezi, staj ve hazırlık sınıfı hariç) öğrencilere tek ders sınav hakkı verilir.”
 
 
Sınav Düzeni ve Sonuçların İlanı
Madde 20- Sınavlar, sorumlu öğretim elemanları ve birim yönetimi tarafından görevlendirilen gözetmenler tarafından yapılır.
 Sorumlu öğretim elemanı, sınav sonuçlarını sınav tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde öğrenci bilgi sisteminde ilan eder ve sınav evrakını ilgili birim yönetimine teslim eder. Sınav evrakı, sınav tarihinden itibaren en az iki yıl süreyle saklanır.
Mazeretler ve İzinli Sayılma
Madde 21- Kayıt yeniletme, derse devam ve sınavlara girme şartlarından birini, Yükseköğretim Kurulu'nca esasları belirtilen haklı ve geçerli bir sebeple yerine getiremeyen öğrencilerin hakları saklı tutulur ve kaybettikleri süre azami yasal öğrenim süresinden sayılmaz. 
a) Öğrencilere, belgeleyecekleri önemli ve haklı sebeplerinin bulunması halinde, Yönetim Kurulu kararı ile azami bir yıla dondurulabilir ve bu süre  azami  öğrenim süresine eklenir. Kayıt dondurma  ilgili başvuruların yarıyılın başlangıcından itibaren bir ay içinde yapılması gerekir.
b) Ülkemizi veya Üniversitemizi temsil amacıyla bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere ve yarışmalara katılan öğrenciler Yönetim Kurulunca derslerden ve ara sınavlardan izinli sayılır ve bu süreler devamsızlık olarak değerlendirilmez.
c) Öğrencilere, öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunacak burslu veya burssuz yurt içi / yurt dışı eğitim, staj, araştırma, bilgi-görgü artırma gibi imkânların doğması halinde; Yönetim Kurulu kararı ile her seferinde en fazla bir yıla kadar izin verilebilir. Ancak bu izin süresi azami öğrenim süresine dahildir ve bu konudaki başvuruların, kayıt yeniletme süresinin sonuna kadar yapılması gerekir. Bu  haklardan yararlanmak isteyen öğrenciler, her defasında öğrenim harcını yatırmak ve kayıt yeniletmek zorundadır.
d) (c) fıkrasında belirtilen imkânlardan yararlanan öğrencilerin elde edecekleri eğitim öğretim kazanımları, mevcut yönetmelik ve yönergeler çerçevesinde değerlendirilir.
e) Nörolojik ve psikiyatrik rahatsızlıklar nedeniyle tüm öğrenim süresi içinde devamsızlığı iki yılı aşan öğrenciler, yeni bir sağlık raporu getirdikleri taktirde öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler ve rapor süreleri azami öğrenim süresinden sayılmaz.
 
 
 
 
YAZ UYGULAMALARI İLKELERİ
Madde 22-
a-Yaz Uygulamalarının Amacı
Yüksekokulu öğrencilerinin teorik ve pratik derslerde aldıkları bilgileri kendi programlarıyla ilgili birim, klinik, laboratuvar, atölye, arşiv vb. uygulama alanlarında kullanabilmelerini sağlamak; bu yolla, öğrencilere mezuniyet sonrası çalışma hayatlarında gerekli olacak el becerilerini kazandırmak, aletlerin tanıtımı ve kullanımlarını öğretmek, çalışma ortamlarını tanıtmak ve bu ortamlarda gerekli olan işbirliği ve uyum anlayışını kazandırmaktır.
b-Yaz  Uygulamalarının  Süresi ve Dönemi
 Yaz uygulamalarının başlangıç ve bitiş tarihleri Yüksekokul Kurulu tarafından akademik takvime bağlı olarak belirlenir. Yaz uygulamaları eğitim-öğretim programlarında belirtilen sürelere göre yapılır. Yaz uygulamaları günde 8 saatten haftada 40 saat olmak üzere 2. yarıyıl  ve 4. yarıyıl sonunda 15 iş günüdür
c-Yaz Uygulamalarında Devam Zorunluluğu
 Yaz uygulamalarına  devam zorunludur; ancak, haklı ve geçerli mazeretleri dolayısıyla yaz uygulamalarının % 20'sini geçmeyecek sürede devam edemeyen ve mazeretleri uygulama sorumlusu tarafından kabul edilen öğrencilere,  mazeretinin sona erdiği günden itibaren uygulama telafi programı hazırlanır. Bu telafi programına öğrenci devam etmek zorundadır. Aksi taktirde öğrenci uygulamadan başarısız sayılır.
Yaz uygulamasından başarısız olan/yapmayan mezun durumundaki öğrenciler, aynı süre ve koşullarda program sorumlusunun teklifi ve Yönetim Kurulu'nun kararıyla belirlenecek yer ve tarihlerde bu uygulamayı yaparlar.
d-Yaz Uygulamalarının Yapılabileceği Yerler
 Yaz uygulamaları; Yüksekokul Müdürlüğü'nce uygun görülen ve bünyesinde en az 2 yıllık önlisans ve/ veya lisans mezunu “Birim Uygulama Denetçisi” bulunan, kamu ve özel sağlık kuruluşlarının ilgili birim veya bölümlerinde yapılabilir.
Uygulama yapacak her öğrenci, Yüksekokul Müdürlüğü'nce uygun görülen kamu veya özel sağlık birimlerinden veya merkezlerden uygulamaya kabul edildiklerine ilişkin bir yazı getirmek zorundadırlar.
Uygulama özelliği, verimliliği ve uygulama alanlarının  fiziksel kapasitesi dikkate alınarak, öğrenciler  gruplara  bölünerek uygulama yaptırılabilir.
 
 
e-Yaz Uygulaması Yapabilme Şartları
Birinci sınıf yaz uygulamasında başarılı olamayan öğrenci ikinci sınıf yaz uygulamasını alamaz.         
f-Yaz Uygulamaları Sorumluları
Yaz  uygulama sorumluları; Yüksekokul Müdürü, uygulama sorumlusu öğretim elemanı ve uygulama yürütücüsünden  ibarettir.                                                                                                                       
Yüksekokul Müdürü, Görev ve Yetkileri :
Yüksekokul Müdürü, aynı zamanda uygulama organizasyonunun en üst düzey yetkilisi ve yöneticisidir.  Gerektiğinde bir uygulama koordinatörü atayarak bu yetkilerini  devredebilir.
1. Uygulama eğitiminin eksiksiz olarak yürütülmesi için gerekli tedbirleri alır.
2. Uygulama eğitiminin yapılacağı kurumun üst düzey amirine müracaat ederek gerekli izni temin eder. Resmî yazışmaları yürütür.
3. Gerektiği zamanlarda uygulama yerlerini denetler.
Uygulama Sorumlusu, Görev ve Yetkileri:
Yüksekokul bünyesinde yer alan programların sorumluları veya Yüksekokul Müdürü'nün uygulama konusunda görevlendirdiği kişilerdir. Uygulamanın amaç ve ilkelerine uygun olarak yürütülmesini sağlar.
1. Uygulama yapacak öğrencilerin listesini ilgili kurumlara gönderir.
2. Uygulama eğitim çalışmalarını inceler ve değerlendirir.
Uygulama Yürütücüsü, Görev ve Yetkileri:
Uygulama yapılacak programda ders veren öğretim elamanı veya bunların yardımcılarıdır.  Uygulamaların il dışında yapılması halinde, uygulama yapılacak bölümün/birim başkanı veya   bunların uygulama konusunda görevlendirdiği yetkili kişiler uygulama yürütücüsüdür.
1. Uygulama esnasında öğrencilerin devam durumları ve davranışlarını periyodik olarak denetler.
2. Uygulama eğitiminin verimli olması için gerekli tedbirleri alır.
3. Uygulama yeri ve program sorumlusu arasındaki haberleşmeyi sağlar.
4. Uygulama yapılacak kurum ve kuruluşlara gönderilecek belgelerin yazılmasını, basılmasını ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara gönderilmesini sağlar.
5. Yaz uygulaması süresince öğrenci yurdunda kalacak olan öğrencilerin listesini çıkarır ve ilgili yerlere yazılacak yazıları koordine eder.
6. Uygulama süresince ortaya çıkan problemleri inceler, çözümler ve gerektiğinde uygulama sorumlu öğretim elamanına veya Yüksekokul Müdürüne bildirir.
7. Öğrencilerin uygulama yerinde yapmış olduğu çalışmalara ait notları dosya halinde toplar. Bunları uygulama sonunda uygulama sorumlu öğretim elemanına iletir.
8. Uygulama raporlarını veya uygulama değerlendirme formlarını öğrencilerin çalışmasına uygun olarak 100 tam not üzerinden değerlendirip uygulama sorumlu öğretim elamanına iletir.
g-Uygulama Yapacak Öğrencilerin, Görev ve Sorumlulukları
 Öğrenciler uygulama yaptıkları sırada aşağıda belirtilen esaslara uygun hareket etmek zorundadırlar.
1) Öğrenciler, uygulama yerinde uygulanmakta olan çalışma esasları ve disiplin kurallarına uymakla yükümlüdürler.
2) Uygulama sırasında Yüksek Öğretim Kurumlarındaki öğrencilerin kıyafetleri ile, ilgili kurum personelinin kılık-kıyafetlerine uymak zorunda oldukları mevzuata uyarlar.
3) Uygulama yerlerinde kendilerinden istenen işleri zamanında ve istenilen şekilde eksiksiz olarak yaparlar.
4) Uygulamada, kurum personeli ile ilişkilerinde ölçülü ve dikkatli davranırlar.
5) Uygulama yerlerindeki her türlü araç ve gerecin dikkatli kullanılmasına azami özen gösterirler. Aksine hareket edenler meydana gelen zararı öderler.
6) Uygulama yerinden habersiz olarak ayrılamazlar. Uygulama süresince devamsızlık yapamazlar.
7) Öğrenciler uygulama yerinde yapmış oldukları çalışmalarına ilişkin notlar alırlar. Bu notları uygulama sonunda rapora dönüştürürler. Raporlarını kendilerine bildirilen süre içerisinde uygulamadan sorumlu öğretim elamanına  teslim ederler.
8) Haklı ve geçerli nedenlerle uygulamayı eksik yapan öğrenciler, kendileri için hazırlanan telafi programlarına uygun olarak uygulamalarının eksik kısmını tamamlarlar.
h-Yaz Uygulamalarının Değerlendirilmesi
 Yüksekokul programlarında yer alan uygulamaların değerlendirilmesi aşağıda belirtilen şekilde yapılır.
1) Öğrencinin uygulama yaptığı yerdeki birim sorumlusu, uygulaması tamamlayan öğrencinin uygulama sırasındaki bilgi ve beceri düzeyini, gözlem ve görüşlerini dikkate alarak uygulama değerlendirme formuna 100 tam puan üzerinden uygun gördüğü notu yazarak formun ilgili bölümünü imzalar. Uygulama birim sorumlusu bu formu “
GİZLİDİR” kaydıyla taahhütlü olarak posta ile veya kapalı zarf içinde ağzı mühürlü
olarak öğrenci ile uygulama sorumlusuna gönderir. Uygulama yürütücüsü öğretim elemanı ise bu formu doğrudan uygulama sorumlusuna teslim eder.
2) Öğrenciler uygulama yerlerinde günlük olarak yapılan  çalışmalar, gözlemler ve edinilen bilgilere  ilişkin notlar alırlar. Bu notları, uygulama raporu dosyasına, vaka tanıtım formuna dönüştürerek uygulama birim sorumlusuna imzalatırlar.
3) Uygulama raporu dosyasını/ vaka tanıtım formunu Yüksekokul Müdürlüğü’nce ilan edilen süre zarfında uygulama sorumlusuna  teslim etmeyen öğrenciler uygulamalarını yapmamış sayılırlar.
4) Uygulama bitiminde, uygulama yürütücüsü öğretim elemanlarınca uygulama raporu dosyası  veya vaka tanıtım formu da dikkate alınarak; öğrencinin başarı durumu teorik, pratik, teorik- pratik (yazılı ve/veya sözlü) sınav  yapılarak  değerlendirilir.
5) Uygulama başarı notunun belirlenmesinde; uygulama değerlendirme  notunun  % 40’ı, vaka tanıtım formu veya uygulama raporu dosyası  notunun  % 20’si, sözlü ve/veya yazılı notunun %40’ı etkilidir. Öğrencinin uygulamada başarılı sayılması için 100 tam puan  üzerinden en az 60 puan alması zorunludur. Yaz uygulamaları değerlendirme sonuçları BAŞARILI / BAŞARISIZ olarak belirtilir.
Başarının Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi
Madde 23- Sınavlar 100 tam puan üzerinden ölçülür. Bir dersin ara sınav ve yarıyıl sonu sınav sonuçları sayısal puan ile gösterilir. Öğrencinin girmediği sınavların puanı sıfırdır.
a) Ara sınav puan ortalaması, öğrencinin ara sınavlarda almış olduğu puanların toplamının yapılmış olan ara sınav sayısına bölünmesi ile belirlenir. Bu suretle bulunacak buçuklu sayı tam sayıya yükseltilir.
b) Ham başarı puanı; yarıyıl  veya  yıl sonu sınav puanının % 60'ına, ara sınavlar puan ortalamasının  % 40’ının eklenmesiyle hesaplanır. Bu oranların hesabında kesirler aynen korunur, ancak ham başarı puanın hesabında buçuklu sayılar tam sayıya tamamlanır.
c) Ham başarı notları hesaplanmasında ; Üniversitemiz Senatosunun 17.05.2012 tarihli ve 07 sayılı toplantısında belirlenen “Bağıl Not Dönüşüm Yöntemleri, Yöntem 1 Esasları Kullanılır”
d) Bir dersten başarılı olmak için başarı notunun en az CC veya daha yukarı olması gerekir.

Sınav Sonucuna İtiraz

Madde 24- Öğrenciler, başarı notlarına itiraz edemezler, ancak ara sınavlar ve yarıyıl sonu sınav sonuçları ile ham başarı puanlarına itiraz edebilirler. Öğrenciler, itirazlarını ilan tarihinden yedi gün içinde yazılı olarak Müdürlüğe yapabilirler. İtiraz, ilgili öğretim elemanı tarafından değerlendirilir.. Sonuç, Yüksekokul  Yönetim Kurulunda karara bağlanır. İtirazın tetkik ve değerlendirilmesi, itirazın yapıldığı  tarihten itibaren en geç on beş gün içinde sonuçlandırılır.

Kredi Hesabı

Madde 25- Eğitim-öğretim faaliyetlerinin kredi değerleri, Yüksekokul kurul kararı ve Senatonun onayı ile bir dersin hedeflenen öğrenme çıktılarını kazandırmak amacıyla planlanan öğrenim aktivitelerini başarıyla tamamlamak için gerekli zamanı temel alarak belirlenen iş yüküne dayalı olarak tespit edilir. 

Mezuniyet Derecesi

Madde 26- Mezuniyet derecesi; derslerin kredi değerleri ile bu derslerin başarı notlarının karşılığı olan katsayılarla çarpımlarının cebirsel toplamının toplam krediye bölünmesiyle belirlenir. Bir öğrencinin mezun olabilmesi için kayıtlı olduğu programın bütün derslerini başarması ve mezuniyet derecesinin en az 2.00 olması gerekir.
Yatay Geçişler
Madde 27- Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu programlarına, gerek  Üniversitemize bağlı öğretim programlarından, gerekse başka  üniversitelerden  yapılacak yatay geçişler,  yürürlükteki Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik Hükümleri ve Üniversite Senatosu tarafından belirtilen esaslara uygun olarak yapılır.
Diplomalar
Madde 28- Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunu başarı ile tamamlayan öğrencilere önlisans diploması verilir.
Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrencilere, diplomasını alırken iade etmek üzere, Geçici Mezuniyet Belgesi verilir.
Diploma bir defa verilir. Kaybedilmesi halinde diploma yerine geçecek ve kayıptan dolayı verildiğini belirten fotoğraflı bir belge düzenlenir. Bu belge ve diplomalar  Müdür ve Rektör  tarafından imzalanır.
Öğrenci Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti
Madde 29- Öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretleri ile ilgili Erciyes Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.
Kayıt Silme ve Sildirme
Madde 30- Aşağıdaki hallerde öğrencinin Yüksekokul Yönetim Kurulu kararıyla üniversiteyle ilişkisi kesilir:
a) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de  yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre Üniversiteden çıkarma cezası alması.
b) Kendi isteği ile ve yazılı olarak kaydını sildirmek istemesi(kendi isteği ile kaydını sildirenlerin kaydı tekrar açılmaz),
c) Öngörülen kayıt kabul şartlarını yerine getirmediğinin ve sundukları belgelerin veya verdikleri bilgilerin yanlış veya eksik olduğunun sonradan anlaşılması.
Disiplin İşleri
Madde 32- Öğrencilerin disiplin soruşturması işlemleri Yükseköğretim Kanunu'nun 54. maddesi ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
Herhangi bir sebeple yükseköğretim kurumundan  uzaklaştırma cezası alan öğrenciler, bu süre içerisinde eğitim-öğretim ve sosyal faaliyetlere katılamaz ve üniversitenin tesislerine giremezler.
Yürürlük
Madde 33- Bu yönerge 2013-2014 eğitim- öğretim yılı 1. Sınıfa kaydolan öğrencilerden başlamak üzere Üniversite Senatosunca  kabulünden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 34- Bu yönerge hükümlerini Yüksek Okul Müdürü yürütür.
Adres : Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Melikgazi / KAYSERİ
Telefon : (352) 437 52 79
Faks : (352) 437 59 36
Öğrenci İşleri : (352) 207 66 66 - 10506 / 40003
E-Posta : halilbayraktarerciyes.edu.tr
Copyright © 2013 - 2014 / Tasarım & Programlama: Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Grubu